Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Noviflora Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27220465. Ogreen is een brand van Noviflora en als handelsnaam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel als onderdeel van Noviflora Holland B.V.

Ons adres:
Venus 240
2675 LN Honselersdijk

Ons telefoonnummer:
0031-(0) 174 67 14 14

Ons e-mailadres:
mail@ogreen.eu

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website/webshop te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website/webshop laat u bepaalde gegevens bij ons achter of vragen wij u bepaalde gegevens om de gewenste order te kunnen verwerken. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen en verzamelde persoonsgegevens in eerste instantie voor de uitvoering van de overeenkomst, namelijk: zorgen voor een juiste afhandeling van de bestelling. Daarnaast kunnen we sommige gegevens verder verwerken om met u in contact te blijven over onze producten en diensten. Wij menen hiervoor een gerechtvaardigd belang te hebben, namelijk: het verwezenlijken van onze bedrijfsbelangen door middel van direct marketing.

Webshop: geïntegreerd webwinkelsysteem
Als u via de webshop een order plaatst dan dient u voor een goede afhandeling van de door u gewenste order bepaalde gegevens in te vullen. Zo vragen wij u bepaalde gegevens over uzelf en met betrekking tot de order aan ons door te geven, te weten: NAWTE-gegevens, bankgegevens en de order. Deze gegevens verwerken wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast verwerken wij ook gegevens die u niet zelf invult, maar die wij als u de webshop gebruikt wel verzamelen en indirect tot u te herleiden zijn. Deze gegevens die wij over u verzamelen en verwerken zijn: IP-adres, transactie ID, Facebook pixels. Daarnaast kunnen wij indien u contact met ons opneemt voor bijvoorbeeld een vraag of een verzoek betreffende uw order notities maken.

De persoonsgegevens die u invult verwerken wij in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de order die u plaatst. De grondslag voor het verwerken van de ingevulde gegevens is ter uitvoering van de overeenkomst. Na afhandeling van de order kunnen wij de ingevulde gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. De grondslag hiervoor is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons als bedrijf: omdat u bij ons een order hebt geplaatst, willen wij u als klant blijven informeren over onze producten en diensten.

Bewaartermijnen
De meeste persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens die samenhangen met een bestelling. Wij zijn op grond van de belastingwetgeving en onze verplichtingen met betrekking tot het houden van een boekhouding verplichting financiële en ordergegevens voor een termijn van 7 jaar te bewaren.

Andere gegevens zoals IP-adres, transactie ID, betaalmethode en mail-gegevens bewaren we in onze databases. Eventuele notities bewaren we niet langer dan 12 maanden tenzij een notitie betrekking heeft op het functioneren van een product. Indien gegevens verwijderd dienen te worden, kan er contact opgenomen worden door een mail te sturen naar mail@ogreen.eu.

Verwerking door derden
De webshop is een geïntegreerd Magento webwinkelsysteem dat bestaat uit verschillende communicerende onderdelen en dienstverleners die het mede mogelijk maken de website en webshop goed en veilig te laten functioneren. Van onder andere de volgende dienstverleners worden systemen gebruikt ten behoeve van operationalisering van de webshop: hosting, Emark (nieuwsbrieven), Google Tag Manager, Mollie (online betalingen), Navision (ERP).

Webhosting
Onze website en webshop wordt gehost door een derde partij, namelijk: Byte. Deze hostingpartij verzorgt de opslag van de website/webshop en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de met hen overeengekomen doeleinde: hosting. Met deze hostingpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en ze zijn gebonden aan de verwerkingsdoelen.

Betaal- en kassasystemen
In onze webshop zijn ook betaalsystemen geïntegreerd voor het verwerken van de orders en betalingen. De geïntegreerde betaal- en kassadiensten verlopen via Mollie. Zij verwerken onder andere uw NAWTE-gegevens, bank en rekeningnummer om de order te verwerken en de betaling te valideren. Deze betaal- en kassadiensten kunnen uw gegevens anonimiseren en gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden: het verbeteren van hun diensten.

Bezorgdiensten en logistieke dienstverleners
Als u een order plaatst dan worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de order bij u te laten bezorgen gedeeld met de bezorgdiensten. De bezorgdiensten PostNL, Packs en Steenbergen kunnen van ons uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ontvangen om de order naar de door u opgegeven locatie te (laten) bezorgen. Deze logistieke dienstverleners kunnen ook weer andere dienstverleners betrekken bij het verzorgen van het logistieke verzendproces. Al deze bezorgdiensten en logistieke dienstverleners zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Facturatie- en boekhoudsystemen
Voor de facturatie en onze boekhouding worden uw persoonsgegevens en betaalgegevens verwerkt door de geïntegreerde facturatie- en boekhoudsystemen. Gegevens betreffende uw persoon, bedrijf en uw ordergegevens worden door het boekhoudsysteem uitsluitend ten behoeve van onze boekhouding verwerkt. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in ons boekhoudsysteem is om ter uitvoering van de wettelijke plicht een boekhouding bij te houden. Wij maken gebruiken van de volgende facturatie- en boekhoudsysteem: Navision. Zij zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de facturatie en boekhouding en nooit voor andere doeleinden.

Nieuwsbrief- en marketingplatfora
Uw gegevens kunnen wij ook verder verwerken ten behoeve van marketingdoeleinden. Zo verwerken wij uw gegevens in het nieuwsbriefplatforum Emark om u periodiek te kunnen voorzien van een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van onze producten en diensten. Omdat u bij ons een order hebt geplaatst zien wij u als klant en willen wij graag met u in contact blijven. Wij versturen de digitale nieuwsbrieven op basis van gerechtvaardigd belang. U heeft te allen tijde het recht om u af te melden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Google diensten voor SEO en advertising
Voor het bijhouden, analyseren en managen voor het optimaal gebruik van onze webshop maken wij gebruik van Google Tag Manager om codes van verschillende analyse- en marketingdiensten van Google te plaatsen op onze website en webshop en die met elkaar te laten communiceren voor een optimaal marketingresultaat. Met Google Tag Manager en de verschillende Google diensten hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Zij verwerken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan wij die met hen hebben afgesproken.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen. Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten.

Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld het registreren op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest. De grondslag om een profiel op te bouwen is in dit geval ter behartiging van een gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons via het contactformulier verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar.

Sollicitatie
Indien u gegevens achterlaat op onze website in het kader van een sollicitatie, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure voor de vacature waarop u gesolliciteerd heeft. Als de vacature waarop u gesolliciteerd heeft vervuld is, of wordt ingetrokken, vernietigen wij de door u achter gelaten gegevens, zoals curriculum vitae en motivatiebrief, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om de gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele) uitvoering van een (arbeids)overeenkomst.

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of –land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens. U hoeft dat niet te noemen in uw curriculum vitae of motivatiebrief en is ook helemaal niet relevant bij de beoordeling van uw sollicitatie.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat hierbij om onze hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.